Dava ve Tahkim Hukuku

Dava Hukuku, bir hakkın devletin yargılama organı olan mahkemeleri aracılığı ile kullanılmasıdır. Dava, başlı başına bir iddiadır. Davalar ceza davası, hukuk davası, idari dava, kamu davası, kişisel dava olarak da tarif edilmektedir. Dava sözcüğü tek başına hukuk davalarını da işaret etmektedir. Davaların izinde bulunan hukuk davaları; edim davaları, tespit davaları ve yenilik doğuran olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Edim davaları, hak sahibinin bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını istediği davalara denilmektedir. Mahkemelerdeki davaların birçoğunu bu tip davalar meydana getirmektedir. Bunlar, alacak davaları, tazminat davaları ve benzeri davalardır. Tespit davaları, bir hukuki bağın var olup olmadığının tespit edildiği davalardır. Bunlara örnek olarak delil tespiti, evlilik dışı çocukların neseplerinin tespiti gösterilebilmektedir. Duruşma gününe kadar var olmayan ya da hâkimin kararı olmadan var olmayacak olan hukuki sonuçları oluşturan davalar da yenilik doğuran davalardır. Buna örnek olarak boşanma davaları gösterilebilmektedir. Dava edene davacı, dava edilene de davalı denilmektedir.

Tahkim Bir Çözüm Yöntemidir

Tahkim, uyuşmazlıkların resmi yargı organlarının haricinde tarafların kendileri tarafından belirlenen hakemler tarafından çözümlendiği bir yöntemdir. Ancak bu hususun gerçekleştirilmesi Tahkim Hukuku sınırları içindedir. Bazı görüşlere göre tahkim, alternatif bir uyuşmazlık çözümü yöntemidir. Bazı görüşlere göre ise doğrudan yargısal bir çalışmadır. Uyuşmazlık olması halinde tarafların tahkime gitmesi, uyuşmazlık meydana gelmeden ya da uyuşmazlık sonrasında aralarında imzaladıkları tahkim anlaşması ile olmaktadır. Tahkim özel bir hukuk kavramıdır ancak bu idare hukukunda da uygulanmaya başlanmıştır. Bunun için 1999 yılında Anayasa değişikliği yapılmıştır. Türk Hukukunda meydana gelen bir uyuşmazlığın tahkimle çözülebilmesi için uyuşmazlık konusunun kesinlikle tahkime uygun olmalıdır. Tarafların, üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri bur konuda tahkime gitmesi mümkün değildir. Bir boşanma davasının tahkim yolu ile çözülmesi imkânsızdır. Tahkim, iç ve uluslar arası tahkim olarak ikiye ayrılmaktadır. Anlaşmazlık yaşayan taraflar arasında yabancı bir unsunun olmaması durumunda uluslar arası tahkime gidilmesi mümkün değildir. Tahkim, uyuşmazlık durumlarını tahkim kurulları adı verilen özel kurumlar aracılığı ile çözmeye yönelik bir çözüm yöntemi olarak nitelendirilmektedir. Tahkim mahkemeleri genel olarak bir ya da üç hakemden meydana gelmektedir. Bu mahkemelerin asli görevi, hukuk kurallarını uygulayarak uyuşmazlıkları çözüme kavuşturacak bir tahkim kararı vermektir. Tahkim kararlarının kural olarak kesin bir bağlayıcı niteliği vardır ve kararlar kesindir. Kararların tartışılması ise istisnai durumlarda ve sadece resmi mahkemelerde olabilmektedir.

İki Çeşit Tahkim Yargılaması Vardır

Tahkim süreçleri tarafların yazılı anlaşması ile olmaktadır. Tarafların, uyuşmazlığın adli mahkemeler yerine tahkim kurulunun çözmesini istediği konusunda anlaşması bulunuyorsa, buna tahkim anlaşması adı verilmektedir. Tahkim Suçları da her zaman tahkim heyeti tarafından değerlendirilmektedir. Tahkim, taraflara ve hakemlere önemli bir oranda serbestlik ve esneklik sağlamaktadır. Taraflar, tahkim için hakemleri, tahkim yerini ya da tahkim sürecinin dilini belirleyebilme özgürlüğüne sahiptir. Ayrıca taraflar, tahkimin yapısı ile zamanlamasını da belirleyebilmektedirler. Ayrıca tarafların serbestliğinin de belli bir sınırı bulunmaktadır. Taraflar, eşitlik ve hakkaniyet kurallarına, avukat tarafından savunma ve temsil edinme hakkına saygı göstermek zorundadır. Tahkim yargılaması iki çeşittir. Bunlar kurumsal ve muvakkat tahkimidir. Kurumsal tahkimde bazı idari servislerin tahkim kurumu tarafından gerçekleştirilmesi söz konusudur. Hangi servislerin sağlanacağı tahkim kuruluna göre değişmektedir ancak uyuşmazlık kararını her zaman tahkim kurulu vermektedir. Muvakkat tahkimde ise söz konusu servisler ya tahkim kurulu tarafından şahsen gerçekleştirilmekte ya da üçüncü bir kuruma delege edilmektedir. Eke&Şimşek firması tahkim konusu ile ilgili profesyonel destek vererek tüm sorunlar mantık çerçevesinde çözmektedir.

0 cevaplar

Cevapla

Tartışmaya katılmak ister misiniz?
Katkı yapmaktan çekinmeyiniz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir