Yazılar

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku, Eşya Hukukunun önemli bir parçasıdır ve uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunu meydana getirmektedir. Gayrimenkul Hukukunun içinde çok sayıda ayrıntılar ve istisnalar vardır. Ayrıca son derece geniş ve zor bir hukuk dalıdır. Bu alanda mutlaka hukuki danışmanlık alınması gereklidir çükü karmaşık bir hukuk dalıdır ve ileride ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmak mümkündür. Bu nedenle gayrimenkul alanında bir iş yapılacaksa mutlaka profesyonel destek alınmalıdır. Eke&Şimşek, gayrimenkul alanında profesyonel hizmet vermekte ve böylece sıkıntı yaşanmadan tüm işlemlerin tamamlanmasını sağlamaktadır. Bu hukuk dalı, ecrimisil davaları, el atmanın önlenmesi, irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar, ipotek ihtilaflarından doğan davalar, istihkak davaları, izale-i şüyu davaları, kamulaştırma davaları, kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan anlaşmazlıklar, kira bedeli tespit davaları, önalım davaları, tapu iptal ve tescil davaları, tapu müdürlüğü ile kişiler arasındaki dava ve ihtilafların takibi, tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar ve tahliye davalarını kapsamaktadır.

Gayrimenkul Davalarında Yetkili Mahkeme

Bu hukuk çerçevesinde Gayrimenkul Davaları açılmaktadır. Bu davaların açılması sırasında mutlaka uzman desteği alınmalıdır. Genellikle Gayrimenkul Suçları kapsamında dolandırıcılık iddiası ile dava açılsa da farklı davalar da olmaktadır. Bu davaların arasında birden fazla konu vardır. Bunların arasında olan mülkiyet hakkı, hak sahibine sahip olduğu eşyanın üzerinde sürekli olarak tasarruf ve egemenlik yetkileri vermektedir. Mülkiyet hakkı, menkul ve gayrimenkul olmak üzere ikiye ayrılır. Menkul, taşınabilen eşyaları ifade etmektedir. Gayrimenkul ise bir yerden başka bir yere naklinin mümkün olmadığı tarla, arsa, konut ve benzeri mülklerdir. Bir başka dava da tapu iptal davasıdır. Bu davayı açmak için tescilin değiştirilmesi ya da silinmesi gibi bir durumun söz konusu olması gereklidir. Davanın açılabileceği yer ise taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Tapu kaydının düzeltilmesi için de dava açılmalıdır. Adi yazı hataları dışındaki tapu kayıtlarının mahkeme kararı olmadan düzeltilmesi mümkün değildir. İsim, sınır ve yüzölçümünde hata varsa kesinlikle dava açılmalıdır. Söz konusu bu dava da yetkili mahkeme, taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Taşınmazın tescili davası da yine gayrimenkul davalarının içinde yer almaktadır. Ancak bu dava ile ilgili zamanaşımı süresi vardır. Geçerli bir hukuki neden olmadan tapuya malik olarak yazılmış bulunan kişi, taşınmaz üzerindeki sahipliğini davasız ve aralıksız bir şekilde olarak 10 yıl süreyle devam ettirirse mülkiyet hakkına itiraz edilememektedir. Ayrıca tapuda kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve sürekli olarak 20 yıl boyunca malik sıfatıyla elinde bulunduran kişinin mülkiyet hakkının tesciline karar verilmesini isteme hakkı bulunmaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, taşınmazın üzerinde hazine, belediye ya da köy tüzel kişiliğinin veya üçüncü kişilerin hakkının bulunmamasıdır.

Gayrimenkul Satışında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 

Gayrimenkul satışı sırasında da dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Özellikle kullanılmış bir gayrimenkul satın alınacaksa geçmiş dönem emlak vergisi borcunun olup olmadığı araştırılmalıdır. Bunun en kolay yolu satıcıda bulunan makbuzları kontrol etmek olsa da bu durum her zaman mümkün olmamaktadır. En doğru yöntem profesyonel destek almaktır. Emlak vergisi ödenmediyse hem alıcı hem de satıcı bu durumdan sorumlu olmaktadır. Gayrimenkulün tapudaki değeri de önemlidir. Öncelikle emlak değerinin gelir vergisi açısından önemi büyüktür. Edinme tarihinden itibaren 4 yıl içinde elden çıkarıldığında “Değer artışı kazancı” olarak beyan edilmesi ve gelir vergisinin ödenmesi gereklidir. Satın alınan gayrimenkulün 4 yıl içinde elden çıkarılması durumunda alış bedelinin düşük gösterilmemesi şattır.