Gümrük Kaçakçılık ve Vergi Mevzuatı

Gümrük Mevzuatı yürürlükte olduğunda ülkeye kaçak malların girmesi engellenmektedir. Gümrük sayesinde ülkeye kaçak mallar sokulamamaktadır. Ürünlerin gümrükten rahat geçebilmesi için vergisinin ödenmesi gereklidir. Eşyadan arabaya tüm ürünler gümrüğü tabidir ve hepsinin vergisi ödenmelidir. Gümrük vergisi ödenmeyen tüm ürünler, Kaçakçılık Mevzuatı kapsamında değerlendirilir. Vergi alınması, belirli yasalar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Gümrükler için mevzuat denildiğinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içine giren bütün araçların ve malların vergisinin ödenmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca hava, kara ve denizden de olsa bütün bölgeler gümrük kapsamı içinde değerlendirilmektedir. Bu nedenle de mallar ülkeye nereden giriş yaparsa yapsın mutlaka vergisinin ödenmesi gereklidir. Gümrük maddeleri, ülkeye giren ve çıkan tüm araçların kontrol edilmesini gerektirmekte, böylece ülke içine gümrük vergisi ödenmemiş bir malın girmesi önlenmiş olmaktadır. Bu sayede devletin gelirlerine ek gelir sağlanmakta, ayrıca ithal ve ihraç ürünlerinin kendi içindeki rekabeti de artmış olmaktadır.

Vergi Mevzuatı Vergi Türlerini Belirtir

Vergi Mevzuatı ise vatandaşların gelirine göre vergi vermesini sağlayan düzenlemeleri içermektedir. Vergiler, dolaylı ve dolaysız vergi olmak üzere iki çeşittir. Devlet, bu vergilerin içeriğini vergi yasası ile düzenlemektedir. Devlet, vatandaşların mali gücüne göre de karşılıksız olarak ve belirli kurallar içinde vergi almaktadır. Vergi, kimi zaman ekonomik ve sosyal hayata müdahalede bulunarak ekonomik faaliyetlerin doğal akışının yönünü değiştirmek içinde başvurulabilecek bir husus olarak da belirtilmiştir. Vergi, modern devletlerde toplumsal harcamaların yapılmasını sağlamak üzere devlet tarafından talep edilen para denmektedir. Vergiler, kamusal hizmetler için ve nakden ödenmektedir. Vergide zorunluluk bulunmaktadır. Daha net ifade ile kişiler vergiyi ödeyip ödememek arasında seçim yapamaz. Ancak bu zorunluluk devlete de bazı yükümlülükler getirmektedir. Vergi, devletin keyfiyete göre aldığı ve sorgusuz bir şekilde harcayabileceği bedel değildir. Devlet, Anayasa ve yasa mevzuatı ve güvencesi içinde kamu hizmetlerine harcanmak üzere vergi öderler. Bu şekilde vergi hukuki bir niteliğe kavuşturulmuş olur. Vergi karşılıksızdır ve belirli kurallara göre alınmaktadır. Verginin karşılıksız olması, kamu hizmetleri için ve kamu giderlerini karşılamak üzere alınması özelliğiyle beraber değerlendirilmelidir. Vergi sorunları ilgili Vergi Davası da Vergi Mahkemelerinde açılmaktadır. Vergi davaları, davacının, idareyle kendisi arasındaki uyuşmazlıktır ve bir anlamda davanın neye yöneldiğini göstermektedir. Vergi davaları idari yargı kolunda açılan bir dava özelliğini taşımaktadır. İdari dava türleri de iptal davaları ve tam yargı davaları olmak üzere ikiye türlüdür. İptal davaları, idari işlemin yetki, şekil, neden, konu ve gaye unsurlarının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptalleri için çıkarları ihlal edilenler tarafından açılan davalardır. İptal davasında davanın konusu bir idari işlemin iptalidir. Tam yargı davaları ise, idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları direkt olarak zarar görenlerin, bunların iptali ve zararın tazmin edilmesi için açtıkları davalardır. Vergi Davaları genellikle iptal davası niteliğinde olmaktadır. Ancak bazen tam yargı davası niteliğinde de olabilmektedir.

 

 

 

Gümrük İşlemlerine İtiraz Edilebilir

Gümrük Kanunu’nun 242’inci maddesine göre ek tahakkuk kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde ilgili Gümrük Müdürlüğüne düzeltme ya da 7 gün içinde Baş Müdürlüğe itiraz müracaatı yapılmalıdır. Gümrük Müdürlüğüne düzeltme müracaatı yapılmış ve gümrük müdürlüğü başvuruyu kabul etmemişse, ret kararının tebliğinden itibaren 7 gün içinde Başmüdürlüğe itiraz edilmelidir. Başmüdürlük itiraz başvurusunu kabul etmezse, bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Vergi Mahkemesi’nde dava açılma imkânı vardır. Para cezası kararının tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içinde Başmüdürlüğe itiraz edilmelidir.

İthal ve ihraç edilen emtiaların vergilendirmesinde ortaya çıkan idari ve hukuki ihtilafların çözülmesi ve davalar, Gümrük Kanunu ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ortaya çıkan sorunların özel, idari ve ceza hukuku bakımından çözülmesi, İthalat ve İhracatta Gümrük Beyannameleri nedeniyle yaşanan idari ve hukuki vergi ve para cezası sorunlarının çözülmesi, Gümrük Müşavirliklerinin yaşadığı vergi ve idari ihtilafların çözümlenmesi ve davalar, mali mevzuat dâhilinde vergilendirmeye ilişkin tüm vergi ihtilafları ve vergi davaları,

Gerçek ve Tüzel Kişilere Vergi Mevzuatı alanında ihtilaf öncesi önleyici ihtilaf sonrası çözümleyici hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin sunulması, Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve diğer ilgili kuruluşlarca tesis edilen işlemlerin Gümrük, Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatına uygunluğunun değerlendirilerek aykırılığının tespit edilmesi halinde bu işlemlerin idari bir kararla düzeltilmesi veya kaldırılması veya idari dava konusu yapılması, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve benzer diğer vergiler çerçevesinde idarece yapılan tarh, tahakkuk, tahsil ve ceza uygulamalarından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarda uzlaşma veya dava yoluna başvurulması gibi hususlar Eke & Şimşek uzman avukatları tarafından itina ile çözüme kavuşturulur.

0 cevaplar

Cevapla

Tartışmaya katılmak ister misiniz?
Katkı yapmaktan çekinmeyiniz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir