İnsan Hakları Hukuku

İnsan hakları hukuku, çağdaş dünyada ortaya çıkan yeni gelişmelerin ışığında gelişmiş ülkelerde yürürlüğe giren, bir hukuk dalıdır. Kişi hak ve hürriyetlerinin haksız yere kısıtlanmasının önüne geçen bu kanun, insan hak ve özgürlüklerini korumakta, hukuk devletini, kamu sağlığını, çevreyi ve toplum barışını korumakta, aynı zamanda suç işlenmesini önlemek amacını taşımaktadır. İnsan haklarını düzenleyen bu hukuk dalı, soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlar da kapsamaktadır. Bu hukuk, Birleşmiş Milletler tarafından da kabul edilmiş ve üye ülkelere tavsiye edilmiştir. İnsan hakları ile ilgili cezalar, insan hakları mahkemesi tarafından görülmekte ve göçmen kaçakçılığı ile insan ticareti de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bu kapsamın içinde zorla çalıştırmak ya da hizmet ettirmek de bulunmaktadır. Ayrıca insanı esarete ve benzer uygulamalara tabi kılmak da suçtur. İnsan üzerinde tehdit, baskı, zor ya da şiddet uygulamak gibi fiilleri kapsayan bu hukuk dalı, nüfuzu kötüye kullanmayı, kişiler üzerindeki denetim imkânlarından ya da çaresizliklerinden yararlanmayı da suç kapsamında değerlendirmektedir. İnsanlığa yönelik olan bu suçlara verilen cezalar, 18 yaşından küçüklere yapılması halinde artırılmaktadır. Suç kapsamına giren bir başka madde de işkence ve eziyettir. Bir ya da birden fazla kişiye İnsan onuruyla bağdaşmayan, bedensel ya da ruhsal yönden acı çekmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlarda bulunulması durumunda cezalandırılması söz konusudur.

İnsan Hakları Davası

İnsan hakları davası kapsamına ayrımcılık da girmektedir. Kişiler arasında ırk, dil, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yapmak suçtur. Ayrıca bir taşınmaz veya taşınır malın satılmaması, devredilmemesi, bir hizmetin icra yapılamaması ya da hizmetten yararlanmanın engellenmesi de suç kapsamında değerlendirilmektir. Kişinin işe alınmaması, gıda maddelerinin verilmemesi, kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasının engellenmesi de suçu oluşturmaktadır. Bunu yanı sıra halkı sınıf, sosyal, din, ırk, mezhep ya farklı özellikler taşıyan bir başka kesim aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik edenler de bu suç kapsamında yargılanmaktadır. İnsan üzerinde deney yapmak da cezalandırılmaktadır. Ancak durumun tıbbi ve bilimsel deney olması, kişinin de rızasının bulunması durumu istisna tutulmuştur. Özel hayatın gizliliğine müdahale de yine bu hukuk alanındadır. Kişilerin her ne şartta olursa olsun özel hayatına girilmesi, başkalarının görmesi imkânsız olan olayların tespit edilmesi de ceza kapsamında değerlendirilmiştir. Ayrıca kişiler arasındaki haberleşme de gizlidir ve bunu ihlal etmek de suçtur. Suçun oluşması için de ilgilinin razı olmaması esastır. Konuşulanların dinlenmesi, kaydedilmesi, kayıt altına alınması da cezalandırılmaktadır.

Düşünce Özgürlüğü İnsan Haklarının Temelidir

İnsan hakları cezası, hürriyete karşı suçları da kapsamaktadır. Kişinin kendisi ya da yakınının hayatına, vücuduna ya da cinsel dokunulmazlığına bir sadırı gerçekleştirildiğinde, saldırıyı yapan kişinin cezalandırılması söz konusudur. Ayrıca hiç kimsenin bir yere gitmesi ya da bir yerde kalması engellenemez ve bu da suç kapmasında değerlendirilmektedir. Düşünce özgürlüğü de insan hakları arasındadır. Düşünceyi açıklama özgürlüğü, insan hak ve özgürlüklerinin temeli olarak nitelendirilmektedir. Kişilerin bu özgürlüğü, Türk Ceza Kanunu 115’inci madde ile koruma altına alınmıştır. Kanun maddesi, “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” ile ilgilidir ve bu maddede, “Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan meneden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” denilmektedir. Her ne surette olursa olsun iç hukuk yolları tükendiğinde ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yolu açıktır. Eke&Şimşek, bütün bu konularla ilgili profesyonel danışmanlık hizmeti vermektedir.

0 cevaplar

Cevapla

Tartışmaya katılmak ister misiniz?
Katkı yapmaktan çekinmeyiniz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir