Girdi yapan ekesimsek

Tahkim Hukuku

Tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların devleti yargı organlarının yerine tarafların kendileri tarafından belirlenen hakem tarafından çözümlenen bir yöntemdir. Tahkim Hukuku, anlaşmazlıkların çözüldüğü bir hukuk dalıdır. Tahkim kimilerine göre alternatif bir çözüm yöntemi olarak nitelendirilirken, kimilerine göre de yargı çalışmasıdır. Tarafların tahkime gitmesi, uyuşmazlık öncesinde ya da sonrasında aralarındaki tahkim sözleşmesine dayanmaktadır. Normal şartlarda özel bir hukuk […]

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku, tüketicinin korunması için geliştirilmiş bir hukuk sistemidir. Tüketiciler öncelikle ekonomik olarak korunmuş, sonrasında kaybettikleri ekonomik haklarının geri kazanılması, zarara uğrayanların zararlarının tazmin edilmesi gibi durumlar ortaya çıkmıştır. Ancak hukuk tüketicinin korunmasından ibaret olmamalıdır. Tüketicinin korunması evrensel bir kavramdır ve bu hukuk, hem özel hukuku hem de kamu hukukunu içinde barındırmaktadır. Emredici kurallarla düzenlenen […]

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, hukukun ticaretle ilgili tüm mevzuatını kapsayan alt dalıdır ve kişiler arasındaki ticari ilişkileri düzenlemektedir. Hükümlerse, temel olarak Ticaret Kanunu’nda toplanmıştır. Ayrıca bu hukuk kanunları arasında Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu da vardır. Ticaret hukukunun genel kavramları tacir, ticaret sicili, ticari işletme, tacir, ticaret unvanı, ticari defterler, cari hesap, ticari […]

Sigorta Hizmetleri

Sigorta, kişilerin karşı karşıya kalabilecekleri zarar ve gelir kaybına yol açan olayların ekonomik boyutlarından korunmak için belli bir miktar prim karşılığında risklerini devrettikleri bir sözleşmedir. Sigorta süresi, poliçenin yürürlükte kalacağı süredir. Bazı poliçelerde maksimum ve minimum süreler bulunmaktadır. Sigortalı, yaşamını, sağlık giderlerini ya da ekonomik risklerini teminat alına aldıran kişidir. Sigorta ettiren ise sözleşmeyi yaparak […]

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku, İşçi Hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işverenle işçi arasındaki ilişkileri inceleyen hukuk dalıdır. İş uyuşmazlıkları da genel olarak asliye hukuk mahkemelerinde ya da asliye mahkemesi niteliğinde olan iş mahkemelerinde görülmektedir. Bu hukuk alanı içinde İş Kanunu da vardır. Bu kanun, iş, işçi ve işveren konularını ele almakta, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları […]

İnsan Hakları Hukuku

İnsan hakları hukuku, çağdaş dünyada ortaya çıkan yeni gelişmelerin ışığında gelişmiş ülkelerde yürürlüğe giren, bir hukuk dalıdır. Kişi hak ve hürriyetlerinin haksız yere kısıtlanmasının önüne geçen bu kanun, insan hak ve özgürlüklerini korumakta, hukuk devletini, kamu sağlığını, çevreyi ve toplum barışını korumakta, aynı zamanda suç işlenmesini önlemek amacını taşımaktadır. İnsan haklarını düzenleyen bu hukuk dalı, […]

İdare Hukuku

İdare Hukuku, temelinin anayasada belirtildiği, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklarla bireye tanınan hak ve özgürlüklerinin dengelenmesini sağlayan hukuk dalı olarak nitelendirilmektedir. İdare ile ilgili davalar, İdare Davaları olarak tanımlanmaktadır. Bu hukuk, en geniş tanımı ile idarenin hukukudur. İdare, devlet yapılanması içinde belirli görevleri yapmak için oluşturulan teşkilattır. Ayrıca bu teşkilatta görev yapanları da kapsamaktadır. İdarenin […]

İcra ve İflas Hukuku

İcra Hukuku, borcunu ödeyemeyenin borcunun, alacaklının isteği üzerine devlet zoruyla gerektiğinde taşınır ve taşınmaz tüm varlıklarına el konarak karşılanmasına yönelik olan hukuk dalıdır. İcra hukukunda icra takibi vardır ve bu terim alacaklının alacağını alabilmek için icra müdürlüğünde başlattığı işlemdir. İcra işlemlerinde haciz uygulaması vardır ve bu uygulama, borçlunun mallarına ve tüm haklarına icra müdürlüğü aracılığıyla […]

Hukuksal Eğitimler

Hukuksal eğitimler, Eke & Şimşek’ in faaliyetleri arasında bulunmaktadır. Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu İle İlgili Hukuksal Eğitimler Hukuksal eğitimler sadece bir konu üzerinde olmamaktadır. Özellikle Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu eğitim programları, şirketlerin özel durumları göz önünde bulundurularak firmaya özel paketler halinde sunan Eke&Şimşek, bankalar için de hukuk birimlerinde görevli avukatların hukuk […]

Hukuk Bilinci Eğitimleri

Hukuk bilinci eğitimleri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki şirketlerin müşterilerle temas kuran personeline verilmelidir. Hukuk bilinci geliştikçe kişilerin hukuk dışı durumlarda nasıl davranması gerektiği kavraması da o derece gelişmektedir. Hukuk bilincine yönelik eğitimler, Eke&Şimşek bürosunun sunduğu bu bilinç eğitimi, aynı zamanda sorumluluk projesidir. Hukuk eğitimi, şirket personeline gerçek hayat ilişkileri üzerinden verildiğinde çok […]