Gelişen ekonomik sistem içerisinde en hızlı değişime uğrayan ve en ayrıntılı düzenlemelerin yer aldığı hukuk alanı olarak karşımıza çıkan Vergi Hukuku alanı son derece titiz çalışmayı ve takibi gerektirir. İhtilaflar çoğunlukla vergi incelemesi, gümrük kontrolleri sırasında vergi ve gümrük idarelerinin tek yanlı işlemleri ile ortaya çıkmaktadır. Kendine özgü yargılama ve araştırma yöntemi olan vergi hukuku alanında yargılama usul ve kuralları katı işletildiğinden vekil ile takip önemlidir, büromuz bu konuda müvekkillerine eksiksiz ve güçlü bir destek sağlamaktadır.

  • İthal ve ihraç edilen emtiaların vergilendirmesinde ortaya çıkan idari ve hukuki ihtilafların çözülmesi ve davalar,
  • Gümrük Kanunu ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ortaya çıkan sorunların özel, idari ve ceza hukuku bakımından çözülmesi,
  • İthalat ve İhracatta Gümrük Beyannameleri nedeniyle yaşanan idari ve hukuki vergi ve para cezası sorunlarının çözülmesi,
  • Gümrük Müşavirliklerinin yaşadığı vergi ve idari ihtilafların çözümlenmesi ve davalar
  • Mali mevzuat dâhilinde vergilendirmeye ilişkin tüm vergi ihtilafları ve vergi davaları.
  • Gerçek ve Tüzel Kişilere Vergi Mevzuatı alanında ihtilaf öncesi önleyici ihtilaf sonrası çözümleyici hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin sunulması.
  • Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve diğer ilgili kuruluşlarca tesis edilen işlemlerin Gümrük, Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatına uygunluğunun değerlendirilerek aykırılığının tespit edilmesi halinde bu işlemlerin idari bir kararla düzeltilmesi veya kaldırılması veya idari dava konusu yapılması
  • Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel İşlem Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve benzer diğer vergiler çerçevesinde idarece yapılan tarh, tahakkuk, tahsil ve ceza uygulamalarından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarda uzlaşma veya dava yoluna başvurulması