Yazılar

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku, İşçi Hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işverenle işçi arasındaki ilişkileri inceleyen hukuk dalıdır. İş uyuşmazlıkları da genel olarak asliye hukuk mahkemelerinde ya da asliye mahkemesi niteliğinde olan iş mahkemelerinde görülmektedir. Bu hukuk alanı içinde İş Kanunu da vardır. Bu kanun, iş, işçi ve işveren konularını ele almakta, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları düzenlemektedir. Bu kanun kapsamına giren uyuşmazlıkların tamamı iş mahkemelerinde görülmektedir. Ülkemizde İş Kanunu, “1475 Numaralı Kanun” olarak da adlandırılmaktadır. İş hukukuna iş ilişkisi içinde olan herkesin uyması gereklidir. Bu hukuk kuralı, iş yerinde hizmet akdi ile çalışan ve çalışmasının karşılığında ücret alan işçi ile işveren arasında olan ve bunların bağlı olduğu topluluklarla olan ilişkileri düzenleyen uyulması zorunlu olan kurallardır. Çalışanlar, bağımlı ve bağımsız çalışanlar olarak ikiye ayrılmakla birlikte bu hukuk, bağımlı çalışanlardan yalnızca işçiyi ele almakta ve işverenle olan ilişkisini düzenlemektedir. Memurlar ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabidir. Bu hukuk, bireysel ve toplu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

İşverenin Yükümlülükleri

Bireysel hukuk, genel olarak küçük işletmelerde işçi ile işveren arasında olan ilişkileri düzenlemektedir. Konuları ise ücret, hizmet sözleşmesi, çalışma koşulları, ek ücretler, ikramiye, komisyon, sosyal haklar, işten ayrılma ve tazminat ve benzerleridir. Toplu hukuk ise genel olarak büyük işletmelerde uygulanmaktadır. Bu hukukta sendika kurma, sendikaya üye olma, toplu sözleşme, sendikanın feshedilmesi, sendikal haklar gibi konular bulunmaktadır. İş hukukunda işçi ve işverenin borçları vardır. İşverenin borçları arasında ücret ödeme borçları, işçinin kullanacağı araç, gerek, malzeme ve donanımı temin etme, işçiyi koruma, eşit davranma, doğum izni ile oda ve yurt açma borçları vardır. Ücret ödeme borcu, işçinin hizmet sözleşmesinde belirtilen çalışmayı yapmasıyla birlikte sözleşmede belirtilen ücreti ödeme borcudur. Ücretin dövizle, çek, senet, bono, tahvil ve benzeri kâğıtlarla, imal edilen malla ödenmesi mümkün değildir. Mutlaka Türk Lirası ile ödenmelidir ve ödenen ücretin belgelenmesi zorunludur. İşçinin kullanacağı araç, gereç, malzeme ve donanımı temin etmek de işverenin borcudur. İşverenin işçiyi koruma borcu da vardır. İmalat sırasında ve sonrasında insan sağlığını tehdit eden sorunların tespit edilmesi, gerekli önlemlerin alınması işverenin sorumluluğundadır. İşveren, yakını olsa bile işyerinde ayrımcılık yapamaz. Ödül ve cezalandırma herkese eşit olarak uygulanmalıdır. Kadın işçilerin doğum izni vardır. Oda ve yurt açma borcu da yaşına ve medeni durumuna bakılmaksızın 100 ile 150 arasında kadın işçi bulunan işyerlerinde bir yaşından küçük çocuklar için emzirme odası kurulmalıdır. 150’den fazla kadının bulunduğu işyerlerinde ise çalışma yerinden ayrı ancak işyerine yakın yurt ve anaokulu olmalıdır. Yurdun mesafesi 250 metreden uzaksa ücretsiz servis sağlanmalıdır. Bu maddeler uygulanmadığında İş Mahkemesi aracılığı ile dava açılabilmektedir. Bu arada işçinin hukuku olduğu kadar İşveren Hukuku olduğu da unutulmamalıdır. Ayrıca işçinin de çalışma borcu, sadakat borcu ve işyeri kurallarına uyma borcu da bulunmaktadır.

Sosyal Güvenlik Hukuku

Sosyal Güvenlik Hukuku da yine bu hukuk dalı kapsamındadır. Kişilerin, çeşitli mesleki, fizyolojik ve sosyo-ekonomik risklerle karşı karşıya kalması durumunda sosyal güvenlik devreye girmektedir. Sosyal güvenlik, bu riskler nedeniyle kısmen ya da tamamen çalışamaz duruma düşenlere gelir sağlamayı amaçlamaktadır. Bunun olması için işverenin sosyal güvenlik primlerini eksiksiz yatırması gereklidir. İşverenin bu primleri yatırmakta yavaş davranması, yatırmaması, eksik yatırması, Sosyal Güvenlik Cezaları kapsamında değerlendirilmektedir. Bu ceza ağırlıklı olarak para cezası şeklinde uygulanmaktadır. Ancak yapılan son düzenlemelerle birlikte yasalara uymayan işverene verilen cezalar artırılmıştır. Eke &Şimşek, iş yaşamı ile ilgili tüm sorunlarda profesyonel danışmanlık hizmeti sunmakta ve çözüme kavuşturmaktadır.

-İş kazası ve iş kazasından doğan tazminat davaları

-Kıdem ve ihbar tazminatlarının ve ücret alacaklarının tahsili

-Sendikal faaliyetlerle ilgili ihtilafların çözülmesi

-Mobing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi

-İşçi ve işverenlerin hakları konusunda danışmanlık hizmeti

-İş sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşmelerin feshinden doğan ihtilaflar

-Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakere

-Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan doğan ihtilaflar

-Sigortalılığın tespiti davaları ve diğer davalar

-Grev ve lokavt sürecinde müzakerelerin yürütülmesi ve danışmanlık