Yazılar

Sigorta Hizmetleri

Sigorta, kişilerin karşı karşıya kalabilecekleri zarar ve gelir kaybına yol açan olayların ekonomik boyutlarından korunmak için belli bir miktar prim karşılığında risklerini devrettikleri bir sözleşmedir. Sigorta süresi, poliçenin yürürlükte kalacağı süredir. Bazı poliçelerde maksimum ve minimum süreler bulunmaktadır. Sigortalı, yaşamını, sağlık giderlerini ya da ekonomik risklerini teminat alına aldıran kişidir. Sigorta ettiren ise sözleşmeyi yaparak prim ödeyen kişi anlamına gelir. Sigortalı ile sigorta ettiren aynı kişi de olabilir. Poliçe ise sigortası yapılan mal ya da cana ait belirleyici bilgileri, sigortanın başlangıç ve bitiş tarihlerini, ödenecek primleri ve teminat tutarlarını içeren yazılı belgedir. Prim ise sigortalının ödediği ücrettir. Bunların toplamına Sigorta Hizmetleri adı verilmektedir.

Uzman Sigorta Şirketi Seçilmeli

Bir de Sigorta Hukuku vardır. Bu, ticaret hukuku kapsamına giren özel bir hukuk dalı olarak nitelendirilmektedir. Hukuk, sigortacının ödediği prim karşılığında, kişinin maddi bir menfaatini zarara uğratan rizikonun oluşmasında düzenlemesini öngörmektedir. İşletmelerin çalışmalarını düzenleyen hukuk kurallarının bütünüdür ve bu kuralları belirli bir sistem içinde inceleyen hukuk dalına da denilmektedir. Türkiye’deki bu hukuk, sigorta teminatı ve sorumluluğu gibi çok sayıda konuda, sigortacılarla tazminat talep eden özel ve tüzel kişilerle aracı kuruluşları temsil etmektedir. Yaşam alanlarında meydana gelebilecek her türlü kaza, hırsızlık, yaralanma, yangın veya benzeri olaylarda, vücutta meydana gelebilecek organ kaybında bu zararları ödemek sigorta şirketinin görevi içindedir. Bu nedenle de güvenilir ve uzman sigorta şirketinin seçilmesi gereklidir. Bu konuda Eke&Şimşek, profesyonel hizmet vermektedir. İyi bir sigorta şirketi seçmek, meydana gelebilecek önüne geçmektedir. Bazı şirketler riskler meydana geldiğinde bazı zorluklar çıkarabilmekte, ödemeyi bile geciktirebilmektedir. Böylesi durumlarda da hukuk devreye girmekte ve oluşan bütün mağduriyetlerin önlenmesi için tüm olanakları kullanmaktadır. Sigortacılık faaliyetinin mali riski her zaman vardır ve bu da sigortacılık faaliyetlerinin yoğun olarak denetlenmesine neden olmaktadır. Yasalar çerçevesinde de para ya da hapis cezası uygulanabilmektedir. Sigortayla ilgili olan alacak ve tazminat davaları, maluliyet sigortası davaları, yangın sigortasına ilişkin davalar, ferdi kazalara ve mal tazminatlarına ilişkin davalarda danışmanlık hizmeti verilebilmektedir.

Sigorta Danışmanlık Hukuku

Sigorta Danışmanlık Hukuku da ihtilaflarda şirketler lehine çözüm süreçlerinin takibinin yapılmasıdır. Sigorta danışmanının görevi, poliçe öncesi hizmetler, hasar sonrası hizmetler ve hukuk sürecinde verilen hizmetler olarak üç ayrı kategoride değerlendirilebilir. Poliçe öncesi danışmanlık hizmetlerinde karşı karşıya kalınabilecek riskleri tanımlamak, sonrasında nelerin sigortalanabileceğini tespit etmektir. Sigorta danışmanı ile iletişime geçildiğinde kazayla ilgili sigorta şirketine ihbar için gerekli evraklar düzenlenecek ve ihbar sigortalının arıa yapılmış olacaktır. Sigorta şirketlerinin zararları eksperlere de yaptırmaktadır. Ancak sigorta yasaları sigorta eksperini sigortalının da atayabilmesine olanak sağlamaktadır. Sigortalının atadığı uzman, bağımsız olacaktır. Sigorta şirketleri ise Türkiye’de ve ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilat yapısını ifade etmektedir. Sigorta acentesi ise bir sıfatı olmaksızın sözleşmeye dayanarak sigorta şirketlerinin hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık eden kişidir. Sigorta eksperi ise risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını ve nedenleriyle ve niteliklerini belirleyen tarafsız ve bağımsız kişidir. Sigorta hakemi ise sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden çıkar sağlayan kişilerle riski üstlenen taraf arasında sigorta poliçesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişi olmaktadır. Sigorta raportörü, sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden çıkar sağlayan kişiler ile birlikte riski üstlenen taraf arasında sigorta poliçesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla komisyona gönderilmiş şikâyetler üzerinde ön incelemeyi yapan kişi olarak tanımlanmaktadır.