Yazılar

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, hukukun ticaretle ilgili tüm mevzuatını kapsayan alt dalıdır ve kişiler arasındaki ticari ilişkileri düzenlemektedir. Hükümlerse, temel olarak Ticaret Kanunu’nda toplanmıştır. Ayrıca bu hukuk kanunları arasında Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu da vardır. Ticaret hukukunun genel kavramları tacir, ticaret sicili, ticari işletme, tacir, ticaret unvanı, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, haksız rekabet, acentelik, ticaret ortaklıkları başlıklarında tanımlanmaktadır. Ticaret ortaklıkları da kooperatif, komandit, kolektif, limited ve anonim ortaklıklarıdır. Belgelerle ilgili hukuk, değerli evrak başlığı altında toplanmıştır. Düzenlenme biçimleri ise nama ve hamiline yazılı olmaktadır. Değerli evrak poliçe, bono, çek, emtia senetleri e taşıma senetleri türlerindendir. Deniz Ticaret Hukuku ve Sigorta Hukuku da sosyal sigortalar hariç Ticaret Hukuku konuları arasında yer almaktadır. Bu hukuk dalının kapsamına hukuk dalları da girmektedir. Bunların arasında bulunan Ticari İşletme Hukuku, özel bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalının çeşitleri ve tanımları bulunmaktadır. Ancak bu tanımlar ortak bir noktaya ulaşamamıştı. Ticaret hayatını düzenleyen hukukun kendine has özellikleri bulunmaktadır. Bu hukuk dalı geniş manada ticari faaliyetlerden doğan ve ekonomik hayatla yakından ilişkisi bulunan bir takım hukuki durumları kapsamaktadır. Bu hukuk dalı her ülkede yoktur. Genel anlamda Borçlar Kanunu kapsamında ele alınır.

Ticari Sözleşmeler

Bunların dışında bir de ticari sözleşmeler vardır. Bu sözleşmelerde tarafların birbirine uygun açıklamalarıyla yapılan bir hukuki işlemdir ve sözleşmenin genel olarak belirli bir biçimde yapılmasının zorunluluğu yoktur. Ancak yasalarda bazı tür sözleşmelerin belirli biçimde yapılması belirtilmiştir. Mesela gayrimenkul satış sözleşmesinin resmi biçimde yapılması mecburidir. Ayrıca sözleşme yazılı biçimde yapılmalıdır. Bu, anlaşmazlık durumunda kanıtlamayı kolaylaştırmak içindir. Sözleşme, taraflardan birinin sunduğu bir önerinin karşı taraf veya diğer taraflarca benimsenmesiyle olmaktadır. Sözleşmede tarafların karşılıklı menfaatleri vardır. Herhangi bir malı satın alırken yapılan iş, sözlü bir sözleşmedir. Alıcı mal için belli bir fiyat önermekte, satıcı bu öneriyi kabul ederse parayı alarak malı teslim etmektedir. Bu durum, yapılan sözleşmenin koşullarının yerine getirilebilmesidir. Sözleşmenin geçerli olabilmesi için tüm tarafların sözleşmeyi hür iradeleriyle ve bilinçli olarak yapmaları gereklidir. Taraflardan birine zor kullanılması, tarafların birinin korkutulması veya aldatılması yoluyla yapılan sözleşmelerin herhangi bir geçerliliği yoktur. Kanunlara göre reşit olmayanlar, ekli melekeleri yetersiz olanlar ve çocukların sözleşme yapması mümkün değildir. Ayrıca konusu kanun ya da genel ahlak kurallarına ahlaka aykırı sözleşmelerin de yapılması imkânsızdır. Sözleşmeyi imzalayan taraflarından biri sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmezse karşı taraf dava açabilmektedir. Mahkeme haksız tarafı yükümlülüğünü yerine getirmeye zorlaşıcı karar alır ya da sözleşmeye uyulmasından doğan zararın ödenmesine karar verebilir. Tazminat adı verilen bu ödemeye karar verilmesi için zarar gören tarafın zararını kanıtlaması gereklidir. Davaların yetkili mahkemesi Ticaret Mahkemesi olmaktadır.

Uzun yıllara dayanan tecrübesi ile Eke & Şimşek ticari işletme, şirketler ve kambiyo hukuku bakımından farklılık yaratmaktadır.

 

Taşıma Hukuku ve Ticaret Davaları

Taşıma Hukuku, deniz, kara ve hava taşımacılığından kaynaklanan ihtilaflar olarak özetlenebilmektedir. Bir de Ticaret Davası vardır. Bir davanın ticari olması için iki sonuç olmalıdır. İlk olarak davaya özel mahkemede bakılmalıdır. İkinci olarak ise özel muhakeme usulü kurallarının uygulanmasıdır. Ticari davalara eğer varsa o mahaldeki ticaret mahkemeleri bakmaktadır. Bu mahkemeler yoksa Asliye Hukuk Mahkemesi’nde de ticari bir dava açılabilmektedir. Ancak miktarla ilgili sınırlamanın da göz önünde bulundurulması önemlidir. Ticaret Hukuku’nda ticari davalara uygulanacak özel bir usul öngörülmemiştir. Ayrıca Ticaret Suçları da yine aynı mahkemelerde görülmektedir.